Bản Việt hợp tác KPMG tính toán mức độ an toàn vốn

Chương trình hợp tác nhằm đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, quản lý rủi ro và danh mục tín dụng hiệu quả, lành mạnh tại ngân hàng.

Lễ ký kết “Văn bản hợp tác và hỗ trợ hướng dẫn phương pháp triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo phương pháp của Basel II” giữa Ngân hàng Bản Việt và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG vừa diễn ra ngày 14/3. Đây là một trong những bước đi của Bản Việt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Theo đại diện ngân hàng, việc triển khai đo lường mức độ an toàn vốn theo thông lệ quốc tế đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, quản lý rủi ro và danh mục tín dụng hiệu quả, lành mạnh. Trước đó, Bản Việt cũng từng bước áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để quản trị các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn vốn.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa Bản Việt và KPMG.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa Bản Việt và KPMG.

Cùng với các dịch vụ tư vấn khác đang thực hiện tại Ngân hàng Bản Việt, KPMG cũng hỗ trợ ngân hàng hoàn thiện các nền tảng về quản lý rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy tại các thị trường quốc tế.

Theo lộ trình triển khai áp dụng Basel II và các yêu cầu về quản trị rủi ro do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định, Bản Việt đã tự hoàn thành và đạt một số thành tựu nhất định ở một số hạng mục. Qua hợp tác lần này với KPMG, ngân hàng hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm một số giai đoạn quan trọng của dự án, từ đó tạo nền tảng để áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ khác theo chuẩn mực Basel II sau này.

Qua hợp tác lần này, KPMG sẽ thực hiện rà soát các kết quả Ngân hàng Bản Việt đã đạt của lộ trình triển khai, cũng như cung cấp các hỗ trợ để đảm bảo dự án đạt các kết quả như mong đợi của ban lãnh đạo hai bên.

Lộc An

Nguồn